Camper verhuur informatie

 

Wilt u een camper huren? Hier leest u belangrijke informatie over de camper verhuur.

 

Bestuurder:

De bestuurder van de kampeerauto dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben

bereikt, en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de

gehuurde kampeerauto. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal

rijbewijs. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen zijn

gerechtigd de kampeerauto te besturen.

 

Huurperiode:

De huurperiode begint op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur en eindigt op vrijdag voor 10.00

uur. Indien de kampeerauto niet voor 10.00 uur geretourneerd is, treedt de boeteclausule in

werking. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen

goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor

elke gehele of gedeeltelijke dag dat de kampeerauto later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd

van € 750,- extra boven de huurprijs. Dit geldt niet indien de huurder aantoont,

dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan

de kampeerauto, en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.

De huurder dient er in dit verband echter wel aan te denken dat het speciaal in het

hoogseizoen doorgaans erg moeilijk kan zijn de volgende huurder een andere kampeerauto

beschikbaar te stellen.

De maanden juni, juli en augustus zijn hoogseizoen.

 

vrije kilometers

Per week 1750 km vrij [extra kilometer €. 0,30 ct per kilometer] vanaf 3 weken kilometer vrij.

 

Verzekering en eigen risico:

De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid(WA) tot een

bedrag van € 2.500.000,- Per gebeurtenis. Tevens is het casco, d.w.z. de kampeerauto zelf,

verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een

internationaal verzekeringsbewijs ( groene kaart ) is bij de autodocumenten aanwezig. Per

schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van € 1000,-. Door verzekering niet

gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet

bevoegde personen enz. is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het

interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel

voor de rekening van de huurder zijn. Let op! bij natuurgeweld is ook het eigen risico

van toepassing

 

Reparatie en schade:

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch

defect aan de kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts

worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende(opbouw) en (auto) merk.

Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in

verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder

zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de

reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de kampeerauto dienen door ter zake

vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de

huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde

reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen

onderdelen vergoed. Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig

waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te

worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden.

Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op

schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen

i.v.m. een gebrek uitgesloten.

 

Bestemming:

Alle landen welke op de groene kaart vermeld, mogen met de kampeerauto worden bezocht.

Alle ( voor ons bedrijf ) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen

van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder.

 

Gebruik Kampeerauto:

De huurder dient de kampeerauto zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en

te verzorgen. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die

genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke

en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist zijn. De huurder is verplicht

regelmatig olie en koel waterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient

de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten

zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de kampeerauto in goede staat te houden, en bij de

verhuurder terug te bezorgen.

 

Reservering en Betaling:

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs voorwaarde. De aanbetaling zoals

berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen te worden voldaan, het restant

zoals berekend op de huurovereenkomst dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan.

Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens

worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de kampeerauto

niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de

overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

 

Annulering:

Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend middels aangetekend

schrijven. Bij annulering tot 15 weken, tot 10 weken en vanaf 10 weken voor de aanvangsdatum

van de huurperiode, blijft de huurder respectievelijk 10%, 50% en 100% van de totale

huurprijs verschuldigd. Eventuele incassokosten, gerechtelijke kosten wettelijke rente en

overige kosten zijn voor rekening van de huurder. Teneinde dit risico te beperken, kan de

huurder bij bespreking een annuleringsregeling afsluiten.

De annuleringsregeling wordt berekend over de totale huursom (5%). Dekking bij annulering

tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode is 100%, binnen 3 weken voor aanvang

is 75%, over het nog niet verstreken deel van de huurperiode is 50%. Voor verdere

voorwaarden verwijzen wij u naar de annuleringsregeling.

 

Wanprestatie:

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren

van de kampeerauto door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is

één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder

recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien

de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde

week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te

ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, direct de door huurder

gestorte betalingen geheel of gedeeltelijk terug betalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen

kampeerauto kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbiedt, dient de

huurder dit te accepteren.

 

Aflevering en Terugkomst:

De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstof- en gastank inclusief toebehoren.

Tevens is de kampeerauto volledig schoongemaakt, deze dient zo ook weer ingeleverd te

worden, is dit echter niet het geval heeft de verhuurder het recht € 250,- in rekening te

brengen. Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de kampeerauto gecontroleerd

worden. Tijdens de reis zijn brandstof en gas voor rekening van de huurder. Bij

terugkomst is het verplicht de kampeerauto afgetankt in te leveren, is dit niet gebeurd, zijn

wij verplicht de brandstof- en de arbeidskosten in rekening te brengen. (Geschat bedrag

door verhuurder + €25,-)

 

Huisdieren:

Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de kampeerauto

niet toegestaan.

 

Aantal personen:

Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk

toegestane maximum aantal.(= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag

na belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

 

Afrekening:

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen

15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen van de

door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de

waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

Annuleringsregeling

 

 

Contactinformatie Gelderse Caravan Centrale:
Telefoon: +31-342 41 50 52
Fax: +31-342 49 29 80
E-mail: info@geldersecaravancentrale.nl
De Aveco hulpcentrale voor eventuele spoedgevallen: tel. +31-20 592 91 97.

 

 

Ervaringen

  • Heb een gebruikte camper gekocht bij uw bedrijf. Alle gemaakte afspraken is uw bedrijf correct nagekomen. Ben hierover zeer tevreden. Gert van den Brink
  • Dit is een voorbeeld bedrijf in al z’n gelederen, prettige mensen en vakbekwaam, wij zijn er al jaren en de service staat hoog in hun vaandel, kort om een aanrader voor een ieder. Henk Roede
  • Ca. 1985 kochten we onze 1e caravan bij de Gelderse Caravan Centrale bij de heer Otte, later werd de heer Koot eigenaar van dit bedrijf. We zijn naar volle tevredenheid nog steeds klant, dus bijna 30 jaar.” Roel Witteveen

Laatste nieuws

Oktober kampeermaand Oktober Kampeermaand: kom naar onze showroom!

Nu de Kampeer en Caravan Jaarbeurs niet doorgaat, ...

de hoge veluwe Op een nostalgische ontdekkingsreis in Gelderland

Ons eigen land heeft veel te bieden voor fiets- en...

Solbio GCC Solbio: biologische toiletvloeistof

Maakt u al gebruik van de biologische toiletvl...

waddenzee Ontdek Friesland op haar best

Wilt u Nederland ontdekken? Dan hebben wij voor u ...

scroll up